Tháng đầu miễn phí, gần 376.000 lượt khách đi buýt nhanh BRT