Hyundai Thành Công xuất xưởng chiếc Elantra thứ 5.000