Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hỗ trợ 4.000 mũ bảo hiểm dành riêng phụ nữ dân tộc Thái