Grab dẫn đầu giới ứng dụng đặt xe trên toàn cầu về quản lý chất lượng