Bất hợp lý trạm thu phí BOT

BMW bị tạm dừng thông quan vì sai phạm, khách hàng ảnh hưởng thế nào?