Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bay thẳng đến New Zealand từ 8,9 triệu đồng cùng Air New Zealand