Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh cung chi điểu