Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng tiền vẫn lêu lổng!