Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cứ bình tĩnh uống (!)