Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chỉ một người sai nhẹ