Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo lưu mùi hôi!