Trao hỗ trợ đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19

Hình ảnh tại buổi ủng hộ đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19.
Hình ảnh tại buổi ủng hộ đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19.
Hình ảnh tại buổi ủng hộ đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn trong dịch COVID-19.
Lên top