"Thủy quái" sông Nậm Mộ dính câu dân vạn chài

Con cá ghé mà người dân bắt được
Con cá ghé mà người dân bắt được
Con cá ghé mà người dân bắt được
Lên top