Nước rửa quặng của Nhà máy alumin Nhân Cơ tràn ra suối

Người dân lo lắng vì nước đỏ ngầu từ hồ tuyển quặng đuôi của Nhà máy Alumin Nhân Cơ chạy ra bên ngoài.
Người dân lo lắng vì nước đỏ ngầu từ hồ tuyển quặng đuôi của Nhà máy Alumin Nhân Cơ chạy ra bên ngoài.
Người dân lo lắng vì nước đỏ ngầu từ hồ tuyển quặng đuôi của Nhà máy Alumin Nhân Cơ chạy ra bên ngoài.
Lên top