Người dân lập lán, ngăn xe rác đổ sát chân đê sông Hồng

"Núi rác" tại chân đê sông Hồng
"Núi rác" tại chân đê sông Hồng