Mực nước các hồ chứa lớn, quan trọng đều đang ở mức rất thấp

Lên top