Mô hình “thu gom rác thải”, hiệu quả cần được nhân rộng