Đổi giấy lấy cây, đổi nhựa lấy quà

Các bạn sinh viên đến "Đổi giấy lây cây, đổi nhựa lấy quà". ảnh: T.D
Các bạn sinh viên đến "Đổi giấy lây cây, đổi nhựa lấy quà". ảnh: T.D
Các bạn sinh viên đến "Đổi giấy lây cây, đổi nhựa lấy quà". ảnh: T.D
Lên top