Đình chỉ một công ty chế biến mủ cao su gây ô nhiễm