Diễn biến chỉ số chất lượng không khí miền bắc trong tháng 7

Tỷ lệ % giá trị AQI ngày trong tháng 7 tại các Trạm quan trắc khu vực miền Bắc
Tỷ lệ % giá trị AQI ngày trong tháng 7 tại các Trạm quan trắc khu vực miền Bắc
Tỷ lệ % giá trị AQI ngày trong tháng 7 tại các Trạm quan trắc khu vực miền Bắc
Lên top