Đà Nẵng: Cộng đồng trẻ tham gia giám sát, bảo vệ Voọc Sơn Trà