Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vụ môi trường bị đầu độc