Họ Vũ phái 5 khắc tên con em đỗ đạt lên bia đá.

Media

Xem thêm