Thị xã Điện Bàn: Hấp dẫn hội thi “Rung chuông vàng”

Lên top