Kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại công đoàn cơ sở

Đoàn kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại Công ty TNHH JUNMA.
Đoàn kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại Công ty TNHH JUNMA.
Đoàn kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại Công ty TNHH JUNMA.
Lên top