Công đoàn tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống COVID-19

Công đoàn tuyên truyền cách phòng chống COVID-19 đến công nhân lao động.
Công đoàn tuyên truyền cách phòng chống COVID-19 đến công nhân lao động.
Công đoàn tuyên truyền cách phòng chống COVID-19 đến công nhân lao động.
Lên top