Công đoàn cơ sở phối hợp đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động

Đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka thi đua sản xuất, kinh doanh gắn với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka thi đua sản xuất, kinh doanh gắn với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka thi đua sản xuất, kinh doanh gắn với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Mai Hoa
Lên top