CĐ các KCN, Khánh Hòa ký kết trên 88% các bản thoả ước có chất lượng

Lên top