Kết nạp 13 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn

Lên top