Diện tích phòng trọ không nhỏ hơn 5m2/người để đảm bảo phòng chống dịch

Lên top