2019 - Kỳ vọng một năm đột phá

Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.
Lên top