Cơ quan chức năng chưa trả lời công văn của Báo Lao Động