Trường 'Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn