Quảng Trị: Địa phương đầu tiên nhận tiền bồi thường sau sự cố môi trường