Nhà nước hỗ trợ gạo vì diêm dân không bán được muối