Khó xác định bồi thường thông qua thẩm định giá độc lập