Khánh thành nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực