Gắn việc thi đua dạy giỏi với đảm bảo học sinh đến lớp