Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

500 gia đình tham gia khởi động ngày hội AIA Vitality Day