Viết tiếp ước mơ dang dở từ... tăm tre

Anh Hóa tận tình hướng dẫn, truyền nghề cho những người cùng chung nghịch cảnh.
Anh Hóa tận tình hướng dẫn, truyền nghề cho những người cùng chung nghịch cảnh.
Anh Hóa tận tình hướng dẫn, truyền nghề cho những người cùng chung nghịch cảnh.