Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Uẩn ức vụ cha bị đánh chết khi đi tìm con

Ba bị cáo tại tòa.
Ba bị cáo tại tòa.