Sôi động giải thưởng âm nhạc:

Tôn vinh ca sĩ trẻ, gương mặt mới

Nhiều ca sĩ trẻ đang dẫn đầu bình chọn trong các bảng đề cử giải thưởng âm nhạc.
Nhiều ca sĩ trẻ đang dẫn đầu bình chọn trong các bảng đề cử giải thưởng âm nhạc.
Nhiều ca sĩ trẻ đang dẫn đầu bình chọn trong các bảng đề cử giải thưởng âm nhạc.