Tình người nơi quán cơm 2.000 đồng tại Phú Yên

Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn ăn cơm với giá 2.000 đồng ở Hội quán Nụ cười.
Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn ăn cơm với giá 2.000 đồng ở Hội quán Nụ cười.
Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn ăn cơm với giá 2.000 đồng ở Hội quán Nụ cười.