Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh

Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh trong những tháng đầu năm.
Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh trong những tháng đầu năm.