Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh

Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh trong những tháng đầu năm.
Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh trong những tháng đầu năm.
Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh trong những tháng đầu năm.