Thông tư “làm khó” người có công với cách mạng

Không chỉ chế độ cho người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được giải quyết, mà quy định hồi tố con nuôi theo quy định của pháp luật từng được LĐ phản ánh cũng vướng vì các quy định "trên trời". Ảnh: Hưng Thơ
Không chỉ chế độ cho người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được giải quyết, mà quy định hồi tố con nuôi theo quy định của pháp luật từng được LĐ phản ánh cũng vướng vì các quy định "trên trời". Ảnh: Hưng Thơ
Không chỉ chế độ cho người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được giải quyết, mà quy định hồi tố con nuôi theo quy định của pháp luật từng được LĐ phản ánh cũng vướng vì các quy định "trên trời". Ảnh: Hưng Thơ