Thẻ tín dụng sẽ không được rút quá 5 triệu đồng/ngày

Thẻ tín dụng sẽ được đưa về đúng mục đích sử dụng.
Thẻ tín dụng sẽ được đưa về đúng mục đích sử dụng.