Thế giới du đãng Sài Gòn trước 1975 (kỳ 1): Đại Cathay, “bố già” của Sài Gòn