Tấn công thông tin hàng không và câu chuyện tài sản cán bộ ở nước ngoài