Tác giả “Hoa sứ nhà nàng” chết trong tận cùng nghèo khổ