Nông dân cần chúng tôi có mặt

Sốt giá, cây khóm có thật sự lên ngôi?